หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ภาคปกติ

   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

   –  สาขางานการบัญชี
   –  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   –  สาขางานการตลาด

ภาคสมทบ

   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

   –  สาขางานการตลาด

เครื่องแบบ ปวช.

img
img
img