หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ภาคปกติ

   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

   –  สาขางานการบัญชี
   –  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
   –  สาขางานการตลาด
   –  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาคสมทบ

   หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

   –  สาขางานการบัญชี
   –  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
   –  สาขางานการตลาด

เครื่องแบบ ปวส.

img