• img

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและ เปิดสอนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
  โดยบริษัทโรงเรียนเมืองชลพณิชยการจำกัด ซึ่งมีนายวิสิทธิ์ ภูมิภักดีพรรณ
  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต...

  Know More
 • img

  วิสัยทัศน์

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับประเทศเน้นการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความรู้ คุณธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

  Know More
 • img

  ปรัชญาวิทยาลัย

  พาณิชย์เลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม

  Know More